Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

13/08/2020

Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính bán niên năm 2020, Giải trình chênh lệch số liệu tại BCTC bán niên năm 2020, Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC bán niên năm 2020.

Chi tiết tải về dưới đây.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
Giải trình chênh lệch số liệu tại BCTC bán niên năm 2020
Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC bán niên năm 2020.

Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat