Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

28/10/2016

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà có những điểm đáng chú ý như sau:
     - Doanh thu thuần đạt: 75.297.899.580 VNĐ
     - Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.115.993.909 VNĐ

Bản báo cáo đầy đủ có thể tải về tại đây:
     - Công ty mẹ
     - Hợp nhất
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat