Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành (01/11/2016)

02/11/2016

Công ty CP CN TM Sông Đà xin thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành:
     - Tổng số cổ phiếu tăng thêm là: 1.045.774 cổ phiếu
     - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện nay là : 8.022.063 cổ phiếu
     - Lý do: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu
     - Ngày công bố: 01/11/2016
     - Căn cứ: Theo báo cáo kết quả phát hành số 239/2016/STP ngày 31/10/2016 của Công ty

Nội dung chi tiết của văn bản có thể tải về tại đây
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat