Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoach sản xuất năm 2017

18/01/2017

Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà đã phê duyệt kế hoạch sản xuất của toàn công ty năm 2017 trong Nghị quyết số 15/NG-HĐQT và đã có Công văn số 16/CV-STP gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Nghị quyết nêu trên.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết và Công văn có thể tải về tại đây

Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat