Thông báo thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty

27/10/2016

Công ty CP CN TM Sông Đà thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm ông Đặng Văn Phúc
   - Không đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2016

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Lợi
   - Chức vụ hiện tại: Phó TGĐ
   - Được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT Công ty
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2016

Nội dung chi tiết của văn bản có thể tải về Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarattại đây
Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat