Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC bán niên 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 143.474.173.017 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 3.752.447.137 VNĐ

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành (01/11/2016)

02/11/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (từ ngày 01/11/2016)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 2 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 75.297.899.580 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 1.115.993.909 VNĐ

Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong BaccaratBáo cáo tài chính quý 1 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 1 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 68.176.273.437 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 2.636.453.228 VNĐ

Thông báo thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty

27/10/2016

HĐQT Công ty CP CNTM Sông Đà xin thông báo: Ông Nguyễn Trọng Lợi được bổ nhiệm làm thành viên của HĐQT Công ty. Đồng thời ông Đặng Văn Phúc được miễn nhiệm thành viên của HĐQT công ty

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (21/10/2016) để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

27/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà thông báo ngày đăng ký cuối cùng (21/10/2016) để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

Baccarat WM-Điểm 6 may mắn trong Baccarat